Podmínky používání a GDPR

Obchodní podmínky

1. POJMY

 • MOWO.cz je inzertní portál umožňující Uživatelům vkládat a vyhledávat inzeráty zboží a služeb.
 • Uživatel – fyzická osoba, občan české republikya starší 16 let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba využívající služeb inzertního portálu MOWO.cz.
 • Provozovatel - LEBREG.com

2. OBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ MOWO.cz

 • Uživatelem MOWO.cz může být svéprávná fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba.
 • Uživatelé MOWO.cz nemají žádný právní nárok na užívání tohoto inzertního portálu.
 • Provozovatel neprovádí kontrolu nabízeného zboží či služeb a neodpovídá za plnění smluv ani jiných dohod uzavřených mezi smluvními stranami.

3. REGISTRACE

 • Občanan se zájmem o užívání inzertního portálu MOWO.cz může provést bezplatnou registraci prostřednictvím registračního formuláře uvedením své emailové adresy a dalších údajů. Zájemce je povinen při registraci zadat úplné, správné a pravdivé údaje.
 • Provozovatel je oprávněn nepovolit registraci zájemci o ni, omezit přístup Uživatele i registraci danného Uživatele zcela zrušit, zejména v případě porušování Obchodních podmínek.

4. INZERÁTY

 • Vložit inzerát je možné prostřednictvím vystavovacího formuláře uvedením titulku, popisu inzerátu, cenových podmínek a vlastní emailové adresy. Inzerát je třeba umístit v kategorii, která předmětu inzerátu nejlépe odpovídá. Provozovatel si vyhrazuje právo přemístit inzerát do odpovídající kategorie.
 • Uživatel je povinen při zadávání inzerátu dodržovat pokyny Provozovatele. Při využívání je povinen dodržovat veškeré právní předpisy České republiky i EU a jednat tak, aby nikomu nevznikla újma.
 • V případě, že zájemce o vložení inzerátu neprovedl registraci, je nutné, aby vložení inzerátu potvrdil prostřednictvím potvrzovacího odkazu, který mu bude zaslán na jeho emailovou adresu.
 • Odpovědět na inzerát je možné prostřednictvím odpovědního formuláře.
 • Vložený inzerát bude zdarma zveřejněn po dobu 90 dnů. VYjma sekce Služby, kde jsou inzeráty s neomezenou platností. Po této lhůtě bude inzerát z portálu MOWO.cz automaticky odstraněn a Uživatel bude o tomto případně vyrozuměn emailem. Uživatel má možnost svůj inzerát kdykoli před skončením doby jeho platnosti deaktivovat, případně prodloužit dobu jeho trvání o dalších 90 dní. Po celou dobu platnosti inzerátu je Uživatel oprávněn jeho text měnit či upravovat nebo inzerát smazat.
 • Do každého z dostupných Regionů je Uživatel oprávněn vystavit současně maximálně jeden inzerát s identickým nebo téměř shodným obsahem (míru shody posuzuje Provozovatel).
 • Je zakázáno vkládat inzeráty realitních kanceláří a developerských společností s výjimkou takových inzerátů, k jejichž vystavení udělí Provozovatel předchozí písemný souhlas. Dále je zakázáno nabízet zboží nebo služby, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými a účinnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet:
  1. zboží, k němuž nemá Uživatel právo jej prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo ohledně něhož jsou dispozice vlastníka jinak omezeny,
  2. zbraně, myšleno všechny střelné zbraně a jejich hlavní součásti,
  3. dětskou pornografii, či jinak pobuřující pornografické materiály,
  4. alkohol, omamné či psychotropní látky, léky a doplňky stravy,
  5. zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (např. porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží určeného k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv),
  6. pracovní nabídky založené na multilevel a provizním (affiliate) systému, dále emailingu a jiných obdobných výdělků,
  7. práce, jejichž podmínkou je uhrazení vstupního poplatku nebo registrace,
  8. nemovitosti, které jsou v portfoliu realitních kanceláří či developerských firem,
  9. zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice resp. hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR,
  10. neexistující zboží,
  11. chráněná zvířata a rostliny,
  12. psaní a nabídku na vypracování seminárních, bakalářských, rigorózních a jiných závěrečných prací,
  13. padělané a kradené zboží.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za jednání Uživatelů nebo třetích osob ani za obsah inzerátů. Provozovatel neodpovídá za služby poskytované třetími stranami, např. za službu připojení k Internetu apod.
 • Provozovatel je oprávněn kdykoli smazat jakýkoli inzerát, zejména inzeráty, které by mohly být v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, ohrožovat veřejný pořádek, nebo by mohly odporovat oprávněným zájmům Provozovatele.
 • Při vkládání inzerátu je zakázané:
 1. Uvádět kontaktní informace mimo předurčené kontaktní pole.
 2. Inzerce je možná výhradně českém jazyce.
 3. Používání vulgarismů, případně jakýkoliv obsah, který může ve společnosti vyvolávat nenávist, rasismus, xenofóbii, potlačování menšin nebo jiných kultur.
 4. Záměrně uvádět nepravdivé a neúplné údaje, které by mohly poškodit třetí osoby nebo je uvést v omyl.
 5. Porušovat svým jednáním zákony ČR nebo EU
 6. Dopouštět se úmyslného klamání ostatních Uživatelů
 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovateli. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
 • Uživatel užíváním MOWO.cz dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k poskytování služeb na serveru MOWO.cz a k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení. Uživatel je oprávněn takto udělený souhlas kdykoli odvolat.
 • Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá fyzické i technické kontrole. Osobní údaje jsou získávány od Uživatele, Uživatel poskytuje své osobní údaje dobrovolně. Veškerá data jsou ukládána v písemné a digitální formě. Data Provozovatel zpracovává pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů, a to po dobu neurčitou, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
 • Pokud Uživatel jako subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel jako správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může:
  1. požádat Provozovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o žádost blokovat, provést opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv Provozovatelem se může kdokoliv na Provozovatele jako na správce obrátit. Uživatel je oprávněn se s podnětem obrátit také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn sdělit jakékoli osobní údaje orgánům činným v trestním řízení v případě podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku

6. AUTORSKÁ PRÁVA

 • Veškerý obsah serveru a webových stránek MOWO.cz je vlastnictvím provozovatele vyjma vlastnictví upřesňující zákon o ochraně autorského práva

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem  11. Listopadu 2018. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit. V takovém případě je povinen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění.
 • Pro vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se vždy použije to znění Obchodních podmínek, které je účinné v okamžiku zadání inzerátu ze strany Uživatele. Uživatel je povinen se s aktuálním zněním Obchodních podmínek seznámit, zadáním inzerátu s nimi vyjadřuje svůj bezpodmínečný souhlas.
 • V případě sporu týkajícího se služeb Provozovatele se Uživatel, který je spotřebitelem, může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, http://www.coi.cz/
 • V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek.

 

8. GDPR a nakládání s osobními údaji na portálu MOWO.cz

Registrací a používáním služeb portálu MOWO.cz, zájmena vložením inzerátu, udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Udělujete tímto souhlas společnosti MOWO.cz, se sídlem v Praze (dále jen „Správce“),

aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

 • Jméno
 • Příjmení
 • Název společnosti
 • Adresa
 • Fotografie
 • Avatar
 • Telefonní číslo
 • E-mail

 

 1. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies.

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

  

 

 

 Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije inzertní server MOWO.cz a to Prohlížením inzerátů, Registrací, Přihlášením a Vložením inzerátu a dalším využíváním funkcí MOWO.cz

Pokud s čímkoliv z obchodních podmínek nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky nebo požádejte před použitím Správce MOWO.cz o vysvětlení pojmů, které Vás odrazují :)

 

Top